Skip to main content

The EUI Telescope is Waking up

NL: De EUI Telescoop ontwaakt
FR: Le Télescope EUI se réveille

The EUI Computer tested on Earth before launch (left); Koen and Phil, the heroes of the day (right)

 

The Solar Orbiter spacecraft was launched on February 10, 2020 from Cape Canaveral, US, carrying onboard the space telescope Extreme Ultraviolet Imager (EUI). On February 25, EUI received its wake up call.  At this stage we can happily report that EUI is awake: its temperature is ok, its computer has been successfully powered on, completed pre-programmed self-tests and could move its filter wheel mechanisms. All good!

Launching a space telescope and operating it for the first time in space is a delicate business. During the launch, the satellite and its instruments undergo a tremendous amount of vibrations. Once in space, the temperatures of the instruments can change drastically depending on the orientation of the spacecraft. Water and atmospheric particles can condense and stay glued on the sensitive areas of the instruments, creating a ‘misty window’ effect. Also, instrument electronics can be affected by extreme temperatures or space radiation. All these potential showstoppers are examined, checked and sorted out during the ‘Near-Earth Commissioning Phase’ that runs from shortly after launch till June 25. This is the day of the ‘Commissioning Review’: where all the collected information is evaluated and, if positive, Solar Orbiter is declared ready for operations.

We run through a series of steps to slowly awaken EUI and finally, to get it fully up and running. On February 25, the wake-up process was initiated.  A big first hurdle was taken when the “Common Electronics Box” (CEB) - this is the instrument computer - was switched on. The CEB reported to Earth that EUI was in a safe situation. This was a big relief as a failed switch-on of the CEB computer was the number 1 catastrophic risk for the EUI project and would have resulted in a dead instrument.  Secondly, the computer reported that its self-tests were completed successfully, re-assuring the team that the electronics, memory and software were undamaged and ready for their duties. Thirdly, EUI confirmed that it can turn its camera filter mechanisms. In a later stage, we will ask EUI to check the camera electronics by taking an image, even if the telescope doors are still closed. Later, once the spacecraft has outgassed sufficiently and the mist has disappeared, we will ask EUI to open the telescope doors and start taking up their scientific work. The first EUI images will be released in July, together with the first images and data of the other Solar Orbiter instruments.

People behind it

Below, a short representation of the communication exchange during the 'wake-up call' of EUI from the European Space Operations Centre, ESOC, in Darmstadt. Two EUI team members from the Royal Observatory of Belgium (ROB) followed the awakening of EUI at ESOC and were available to intervene when necessary.

The other EUI team members followed from their home institutes:  the Institut d'Astrophysique Spatiale (France), Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (Germany), UCL-Mullard Space Science Laboratory (United Kingdom), Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (Switzerland), Centre Spatiale de Liège and the Royal Observatory of Belgium (Belgium). ROB is responsible for the scientific exploitation of EUI.

 

 • Feb 25, 16:04 CET - Philip Smith, from Darmstadt, Germany: ’Making the spacecraft Solar Orbiter ready for start up of EUI.’
 • Feb 25, 18:10 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘All four parts could be correctly powered on! Running self tests now. The spacecraft is 24 light-seconds away.’
 • Feb 25, 20:09 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘Self-tests ran fine.’
 • Feb 25, 21:07 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘Too soon yet to say hurray. One filter wheel moves as expected. The other filter wheel has a schönheitsfehler. This can be fixed.’
 • Feb 25, 20:14 CET - David Berghmans, from the Royal Observatory of Belgium: ‘The temperature of both filter wheel motors seems to be high. The heartbeat of EUI dropped.’
 • Feb 25, 21:17 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘We will take action. Missing heartbeats during booting of the EUI computer are normal. We will continue monitoring the heartbeat of EUI.’
 • Feb 25, 21:58 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘We've turned on the heaters. But they seem to heat too much.’
 • Feb 26, 00:32 CET - Koen Stegen, from Darmstadt, Germany: ‘We have turned on the heaters at 50% power, it will keep the temp below the critical point. I'm going home soon.’
 • Feb 26, 07:31 CET - David Berghmans, from the Royal Observatory of Belgium: ‘Things are looking great this morning!’

 

Congratulations came in from Belgium, France, Germany, Switzerland, United Kingdom.

More information

EUI website: http://sidc.be/EUI
Follow EUI on Twitter: https://twitter.com/EuiTelescope

 

De EUI-Telescoop ontwaakt

De ruimtesonde Solar Orbiter werd op 10 februari 2020 vanop Cape Canaveral gelanceerd, met aan boord de ruimtetelescoop Extreme Ultraviolet Imager (EUI). De ‘wake up call’ van EUI vond plaats op 25 februari. Op dit moment kunnen we bevestigen dat EUI wakker is: de computer werd met succes aangezet en heeft de zelftesten doorlopen, de temperatuur is OK, EUI kon de filter-wielen van de camera bewegen. All good!

Een ruimtetelescoop lanceren, en voor de eerste maal aanzetten in de ruimte, is delicaat. Tijdens de lancering worden de satelliet en de instrumenten danig door elkaar geschud. Eens in de ruimte, kan de temperatuur van de instrumenten drastisch veranderen, afhankelijk van de oriëntatie van de satelliet. Water en atmosferische deeltjes kunnen condenseren en aan de gevoelige delen van de instrumenten blijven kleven. Dit is het ‘misty window’ effect. Bovendien kunnen de extreme temperaturen en ruimtestraling de elektronica van de instrumenten parten spelen. Al deze partycrashers worden onderzocht en gechecked tijdens de ‘Near-Earth Commissioning Phase’ die ingaat vlak na de lancering tot 25 juni. Die dag worden alle elementen die tot een eventueel falen kunnen leiden, geëvalueerd. Wanneer de evaluatie positief is, is Solar Orbiter officieel klaar om aan zijn taken te beginnen.

We doorlopen een aantal stappen om EUI zachtjes te laten ontwaken en uiteindelijk helemaal operationeel te zijn. Op 25 februari werd het ontwaken geïnitieerd. De eerste horde die moet genomen worden is het aanzetten van de ‘Common Electronics Box’ (CEB) of simpelweg, de EUI-computer. De CEB meldde aan het EUI-team op aarde dat EUI tot zover OK was. Een dood instrument omdat de computer niet opstart, zou een catastrofe zijn. In een tweede stap testte de computer zelf zijn elektronica,  geheugen en software: positief. In een derde stap kon EUI bevestigen dat het mechanisme om de camera-filters te roteren, werkte. Driemaal een zucht van opluchting. In een volgende fase wordt de camera getest. EUI zal beelden nemen wanneer de deur van de telescoop nog gesloten is. Nog later, eens de gassen en de mist die rond de satelliet hangen, voldoende zijn opgeklaard, zal de deur van de telescoop worden geopend en kan EUI beelden maken van de zon. De eerste EUI-beelden zullen in juli 2020 worden vrijgegeven, samen met beelden en data van de 9 andere instrumenten.

Mensen aan het stuur

Hieronder volgt een verkorte weergave van de communicatie tijdens de ‘wake up call’ van EUI vanuit het European Space Operations Centre, ESOC, in Darmstadt. Twee EUI-teamleden waren ter plaatse aanwezig om indien nodig te kunnen ingrijpen. De andere teamleden volgden het proces vanuit hun thuis-instituut: Institut d'Astrophysique Spatiale (Frankrijk), Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (Duitsland), UCL-Mullard Space Science Laboratory (Verenigd Koninkrijk), Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (Zwitserland), Centre Spatiale de Liège en de Koninklijke Sterrenwacht van België (België). KSB neemt de wetenschappelijke leiding van EUI op zich. 

 

 • Feb 25, 16:04 CET - Philip Smith, vanuit Darmstadt, Duitsland: ’We maken de ruimtesonde Solar Orbiter klaar om EUI te kunnen opstarten.'
 • Feb 25, 18:10 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘Alle vier onderdelen werden correct aangezet! De zelftesten lopen. De ruimtesonde is 24 lichtseconden ver. ’
 • Feb 25, 20:09 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘Zelftesten werden goed doorlopen.’
 • Feb 25, 21:07 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘Nog te snel om hoera te roepen. Eén filter-wiel bewoog zoals voorzien. Het andere filter-wiel heeft nog een schoonheidsfoutje. Dit lossen we op.’
 • Feb 25, 20:14 CET - David Berghmans, vanuit de Koninklijke Sterrenwacht van België: ‘De temperatuur van beide filter-wielen lijkt me te hoog. De hartslag van EUI is gedaald.’
 • Feb 25, 21:17 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘We nemen dit op. De hartslag vermindert tijdens de opstart van de EUI-computer. Dit is normaal. We blijven de hartslag van EUI in de gaten houden.’
 • Feb 25, 21:58 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘We hebben de verwarming aangeschakeld. Maar ze lijken teveel warmte te geven.’
 • Feb 26,  00:32 CET - Koen Stegen, vanuit Darmstadt, Duitsland: ‘We hebben de verwarming op 50% gezet. De temperatuur blijft zo onder het kritische punt. Nog even en ik kan naar huis.’
 • Feb 26, 07:31 CET -  David Berghmans, vanuit de Koninklijke Sterrenwacht van België: ‘Het ziet er goed uit vanochtend!’

 

Felicitaties kwamen binnen vanuit België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland. 

Meer informatie

EUI website: http://sidc.be/EUI
Volg EUI op Twitter: https://twitter.com/EuiTelescope

 

Le télescope EUI se réveille

Le satellite Solar Orbiter a été lancé le 10 février 2020 depuis Cape Canaveral, avec à son bord le télescope spatial Extreme Ultraviolet Imager (EUI). L’activation d’EUI a eu lieu le 25 février.  À ce stade, nous pouvons annoncer avec joie qu’EUI s'est bien réveillé : sa température est correcte, son ordinateur a été mis sous tension avec succès et a terminé ses autotests, et EUI a pu déplacer les roues filtrantes de sa caméra. Tout va bien!

Lancer un télescope spatial et le faire fonctionner pour la première fois dans l'espace est une entreprise délicate. Lors du lancement, le satellite et ses instruments subissent de très nombreuses vibrations. Une fois dans l'espace, la température des instruments peut changer radicalement en fonction de l'orientation du vaisseau spatial. L'eau et les particules atmosphériques peuvent se condenser et rester collées sur les zones sensibles des instruments, créant un effet de "fenêtre brumeuse". De plus, l'électronique des instruments peut être affectée par des températures extrêmes ou par les rayonnements spatiaux. Tous ces facteurs potentiels sont examinés, vérifiés et triés au cours de la phase de mise en service à proximité de la Terre (‘Near-Earth Commissioning Phase’) qui commence peu après le lancement et se termine le 25 juin. C'est le jour de la revue de mise en service (‘Commissioning Review’) : toutes les preuves recueillies seront évaluées et, si elles sont positives, on déclarera que Solar Orbiter est prêt à fonctionner.

Nous suivons une série d'étapes pour réveiller lentement EUI et pour le rendre pleinement opérationnel. Le 25 février, le processus de réveil a été lancé.  Un premier obstacle important a été franchi lorsque le "Common Electronics Box" (CEB) – c'est-à-dire l'ordinateur de bord – a été mis en marche. Le CEB a signalé à la Terre qu’EUI se porte bien. C'était un grand soulagement pour l’équipe EUI, car un instrument mort à cause d’un ordinateur en panne aurait été une catastrophe. Ensuite, l'ordinateur a signalé que ses autotests avaient été effectués avec succès, rassurant l'équipe que l'électronique, la mémoire et les logiciels n'étaient pas endommagés et qu'ils étaient prêts pour leurs tâches. Troisièmement, EUI a confirmé qu'elle pouvait faire tourner le mécanisme de filtrage de sa caméra. Dans un deuxième temps, nous demanderons à EUI de vérifier l'électronique de la caméra en prenant une image, même si les portes du télescope sont encore fermées. Plus tard, lorsque les gaz et le brouillard qui entourent le satellite se seront suffisamment dissipés, nous demanderons à EUI d'ouvrir les portes du télescope et de commencer son travail scientifique. Les premières images d’EUI seront publiées en juillet, en même temps que les premières images et données des autres instruments de Solar Orbiter.

Le réveil a été déclenché au Centre européen d'opérations spatiales, ESOC, à Darmstadt. Deux membres de l'équipe EUI ont suivi le réveil de leur instrument à l'ESOC et étaient disponibles pour intervenir si nécessaire. Les autres membres de l'équipe EUI l’ont suivi depuis leurs instituts d'origine : l'Institut d'Astrophysique Spatiale (France), le Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (Allemagne), le UCL-Mullard Space Science Laboratory (Royaume-Uni), le Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (Suisse), le Centre Spatiale de Liège et l'Observatoire Royal de Belgique (Belgique). L'Observatoire royal de Belgique est responsable de l'exploitation scientifique d’EUI.

 

 • 25 février, 16:04 CET - Philip Smith, de Darmstadt, Allemagne: ’En train de préparer le satellite Solar Orbiter pour le démarrage d’EUI.'
 • 25 février, 18:10 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Les quatre pièces peuvent être mises correctement sous tension ! Je fais maintenant des autotests. Le vaisseau spatial est à 24 secondes-lumière.’
 • 25 février, 20:09 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Les autotests ont bien fonctionné.’
 • 25 février, 21:07 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Il est encore trop tôt pour dire hourra. Une roue filtrante se déplace comme prévu. L'autre roue filtrante a un défaut. On peut la réparer.’
 • 25 février, 20:14 CET - David Berghmans, de l’Observatoire royal de Belgique, Belgique: ‘La température des deux moteurs de la roue filtrante semble être élevée. Le rythme cardiaque d’EUI a chuté.’
 • 25 février, 21:17 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Nous allons agir. Les battements de cœur manquants lors du démarrage de l'ordinateur EUI sont normaux. Nous continuerons à surveiller les battements de cœur de EUI.’
 • 25 février, 21:58 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Nous avons allumé les chauffe-moteurs. Mais il semble qu'ils chauffent trop.’
 • 25 février, 00:32 CET - Koen Stegen, de Darmstadt, Allemagne: ‘Nous avons allumé les chauffe-moteurs à 50 % de leur puissance, ce qui permet de maintenir la température en dessous du point critique. Je vais bientôt rentrer chez moi.’
 • 25 février, 07:31 CET - David Berghmans, de l’Observatoire royal de Belgique, Belgique: ‘Les choses se présentent bien ce matin!’

 

Des félicitations sont arrivées d'Allemagne, de Belgique, de France, du Royaume-Uni et de Suisse.

Plus d’information

Site web d’EUI:: http://sidc.be/EUI
Suivez EUI sur Twitter:  https://twitter.com/EuiTelescope

 

 

 

Tags